Yhdistyksen Säännöt

Viherlaaksolaiset ry on perustettu vuonna 1957 ja se on toiminut siitä lähtien ensin Viherlaakson Omakotiyhdistys ry -nimisenä ja myöhemmin Viherlaaksolaiset ry – Gröndalsgillet rf -nimisenä.
Viherlaakso Espoon Kartalla

Yhdistyksen Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia Viherlaakson alueen asukkaiden yhdyssiteenä
 • edistää jäsentensä keskinäisellä yhteistoiminnalla Viherlaakson alueen kehitystä ja viihtyvyyttä
 • edistää ja ylläpitää yhteistyösuhteita Espoon kaupunkiin, alueen yrittäjiin, vastaaviin järjestöihin ja yhteisöihin
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa
 • perustaa tarvittaessa erilaisia toimikuntia alaisuuteensa
 • tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille, yhteisöille ja yksityisille tahoille
 • toimii edustajiensa kautta alueen vastaavissa yhdistyksissä
Toimintansa varten yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä omistaa ja hallita tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen.

Yhdistyksen virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun.

Yhdistykselle suoritettavat maksut

Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun määrää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.Jäsen, joka kolmena perättäisenä vuotena on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen toimintaa menettelyllään vaikeuttaneen jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Vuosikokous valitsee varsinaiset jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi varsinaista hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen nelijäsenisenä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Yhdityksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuukauden kuluessa siitä, kun sitä vähintään kymmenen(10) yhdistyksen jäsentä erityisen asian käsittelemiseksi pyytää. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa varamiehineen sekä muut toimihenkilöt ja edustajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokousten päätösvaltaisuus ja äänestäminen

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on lainmukaisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai muulla todennettavalla tavalla.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätettäessä sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä päätöksen aikaansaamiseksi. Päätöksen tulee lisäksi saavuttaa mainittu enemmistö kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein sääntöjen mukaan koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on kahdessa yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

Hyväksytty 1. kerran yhdistyksen kokouksessa
Hyväksytty 2. kerran yhdistyksen kokouksessa
Uudet säännöt Patentti- ja Rekisterihallitukseen

Siirry sivun alkuun